Hemsidan Alla Produkter Suomi English Svenska
 • Exakt information om arbetad tid underlättar lönekörningen.

  Econen FI registrerar medarbetarnas arbetstid för löneutbetalningar och fakturering. Systemet fungerar i fordon, terminaler och andra fasta arbetsstationer. Econen FI skapar tidsrapporter av medarbetarnas arbetade timmar enligt tillämpligt kollektivavtal. I rapporterna specificeras olika arbetsmoment, så som lastning, körning, paus, lossning, tankning och annat arbete som fordonstvätt eller verkstadsbesök. Det går även att skräddarsy egna, användarspecifika arbetsmoment.
 • Positionering av fordonen i realtid effektiviserar transportstyrning.

  Till vilket fordon kan du skicka en nyligen inkommen transportorder från en kund? Econen FI visar omedelbart de olika fordonens, släpvagnars eller containrars positioner och vad de gör just nu. Plats- och händelsedata sparas i databasen och kan granskas i efterskott.
 • Kontroll av körstil uppmuntrar till ekonomisk körning

  Econen FI registrerar fordonets och förarens körmönster och körstil och fordonets bränsleförbrukning. Informationen lagras individuellt till förarens användarkonto. Med uppföljning av körstilen kan man uppmuntra och utbilda förarna individuellt till mer ekonomisk körning. Med hjälp av fordonsdatorer kan föraren jämföra sin egen körstil mot andra förarnas stil eller andra grupper i realtid. Det är enkelt att ta ut grafer och rapporter om fordonens användning och förarnas körstilar.
 • Temperaturövervakning godkänd av Livsmedelssäkerhetsverket

  Med Econen FI-systemet får du även temperaturövervakning för kyl-och värmetransporter. Econen FI samlar in temperaturdata i enlighet med EN12830-standarden och systemet har ett EN 12830 godkännande från Evira (Livsmedelssäkerhetsverket i Finland). Fordonsdatorn skickar ut temperaturdata från lastutrymmen till föraren och till kontoret. Man kan definiera temperaturlarmgränser eller bevilja begränsade åtkomsträttigheter till transportbeställaren, så att kunden kan övervaka temperatur och platsdata för sin egen transport.
 • Skicka in fraktsedlarna direkt till kontoret från fordonet

  Scanna fraktsedlarna snabbt och lätt redan i fordonet. Scannern i Econen FI fordonsdator för informationen direkt till databasen, så att den snabbt kan förflyttas till fakturahantering. Aldrig mera försvunna fraktsedlar!
 • Data från digitala färdskrivare och förarkort sparas automatiskt

  Enligt lagen ska massminnet från digitala färdskrivare kopieras var tredje månad och förarkort var tredje vecka. Econen FI sköter kopieringen och dataöverföringen lätt och automatiskt.
Econen FI - spara tid och pengar
Exakt uppföljning av förarnas arbetstider och snabb överföring av information till löneutbetalningar förbättrar transportföretagens operativa verksamhet och sparar kostnader. Econen FI systemet ger föraren en översikt över lagstadgade kör- och vilotider, visar fordonens positioner till transportkoordinator i realtid, sparar information från digitala färdskrivare och möjliggör scanning av fraktsedlar i fordonen. Econen FI kan installeras i alla typer av fordon.
 • Exakt information om arbetad tid underlättar lönekörningen

  Econen FI registrerar medarbetarnas arbetstid för löneutbetalningar och fakturering. Systemet fungerar i fordon, terminaler och andra fasta arbetsstationer. Econen FI skapar tidsrapporter av medarbetarnas arbetade timmar enligt tillämpligt kollektivavtal. I rapporterna specificeras olika arbetsmoment så som lastning, körning, paus, lossning, tankning och annat arbete som fordonstvätt eller verkstadsbesök. Det går även att skräddarsy egna, användarspecifika arbetsmoment.
 • Uppföljning av kör- och vilotider stödjer schemaläggning av arbetspass

  Econen FI fordonsdator visar föraren vilka lagstadgade dagliga raster och veckoraster man ska ha enligt arbetstidslagen. Systemet varnar när den tillåtna maximala körtiden närmar sig och visar även eventuella överträdelser. Samma information visas även hos transportkoordinatorn, som kan följa upp och planera arbetspass i realtid.
 • Kontroll av körstil uppmuntrar till ekonomisk körning

  Econen FI registrerar fordonets och förarens körmönster och körstil och fordonets bränsleförbrukning. Informationen lagras individuellt till förarens användarkonto. Med uppföljning av körstilen kan man uppmuntra och utbilda förarna individuellt till mer ekonomisk körning. Med hjälp av fordonsdatorer kan föraren jämföra sin egen körstil mot andra förarnas eller grupper i realtid. Det är enkelt att ta ut grafer och rapporter om fordonens användning och förarnas körstilar.
 • Positionering av fordonen, som sker i realtid, effektiviserar transportstyrning

  Till vilket fordon kan du skicka en nyligen inkommen transportorder från en kund? Econen FI visar omedelbart olika fordons, släpens eller containrars positioner och vad de gör just nu. Plats- och händelsedata sparas i databasen och kan granskas i efterskott.
 • Överföring av meddelanden

  Enkel kommunikation mellan förarna och transportledningen effektiviserar företagets arbete och minskar behovet av telefonsamtal. Det resulterar i effektivare transporter och en säkrare arbetsmiljö. Du kan skicka meddelanden till ett visst fordon eller kontakta företagets hela fordonspark via Ecoweb Manager.
 • Feedback och uppmuntran

  Ekonomisk och proaktiv körstil ökar trafiksäkerhet, minskar bränsleförbrukning och utsläpp och håller dessutom fordonens underhållskostnader nere. Med Econen Fi kan du lätt genomföra uppföljning av förarnas egna körstilar på ett uppmuntrande sätt!
 • Information om service och underhåll sparas

  Econen FI håller reda på reparationer och inplanerade årliga service av fordon och lastbilssläp.
 • Verktyg för kostnadsuppföljning av faktiska kostnader

  Ecoweb Manager- verktyget i Econen FI är skapad för uträkning av företagets faktiska kostnader och för lönsam prissättning för tjänster.
Vad är Ecoweb Manager?
Ecoweb Manager är ett användarvänligt, webbaserad användargränssnitt för Econen FI för visning av data som samlas in av färddatorer och för kommunikation. Programmet kräver ingen installation av ny programvara i din dator. Allt som behövs är tillgång till internet och du kommer åt informationen när som helst. Eftersom informationen på Ecoweb Manager finns på en separat server i en SQL-databas, är användningen inte platsspecifik och det är också möjligt för flera användare att arbeta samtidigt. Ett kundföretag kan skapa användarkonton med olika åtkomstnivåer, till exempel en ägare, en exempel ägare, transportkoordinator och förare.
 • Dra och släpp

  Ett nytt sätt att planera laster. Du kan se både godsen, lastbilarna och släpen i samma fönster. Du kan dra och släppa beställningar till ett ledigt fordon och ser genast fordonets fyllningsnivå. Om du vill, kan du dra lasten direkt från ett fordon till ett annat. Planera rutinmässiga fasta rutter eller planera fritt, t.ex. för dagens transporter. Färdig last skrivs ut som dagens körschema för föraren. När lasten är på väg, kan du följa transporten i samma fönster.
Få ordning i företagets verksamhet
Resursplaneringssystem effektiviserar företagets verksamhet och förkortar tiden från mottagandet av transportorder till fakturering. Det ökar företagets punktlighet och minimerar eventuella fel. Effektivisering och minskning av antalet rutiner leder också till betydande arbetstidsbesparningar. Ecoweb Manager ERP-system är en tydlig och lättanvänd resursplaneringsprogram för mindre transportföretag, där du gör en transportorder, planerar lasten och skickar ordern vidare till förare. Du kommer att få exakt faktureringsinformation om transportorder med tider för lastning, lossning och väntetider, leveransvolymer och transportsträcka. De färdiga försäljningsfakturorna kan skickas vidare till eget faktureringsprogram, så som Visma Nova eller Sonet.
Spara genom att planera arbetsschemat enligt verkliga behov
Kontrollerade beslut angående placering, längd och fördelning av arbetspass effektiviserar daglig verksamhet och förbättrar resultat. Ecoweb Manager -modulen är lätt att använda och lämpar sig även till mindre företag för schemaläggning av förarnas och terminalpersonalens arbetstider. Undvik över- och underbemanning, slipp onödiga övertidskostnader och överträdelser av lagar och kollektivavtal och försäkra dig om att du har en förare med rätt kompetens för uppgiften. Du kan planera arbetsskift baserad på förare eller rutt, och förenkla planeringen genom att spara dem som standardval. Programmet visar planerade och genomförda arbetsskift med tidstämplar. Frånvarokalendern gör, att du inte kan boka ett arbetsskift till någon som är ledig på grund av semester, tjänstledighet, sjukfrånvaro eller annan lagstiftad ledighet.
Thermolink - Lägg till temperaturövervakning i Econen FI-systemet
Med hjälp av Thermolink temperatursensorer kan du enkelt få även temperaturövervakning för kyl-och värmetransporter som komplement till ditt Econen FI-system. Econen FI samlar in temperaturdata i enlighet med EN12830-standarden och systemet har ett EN 12830 godkännande från Evira.
Trailerlogger - vet du var ditt släp befinner sig?
TrailerLogger är det perfekta verktyget för spårning av lastbilssläp och uppföljning av temperaturer. Trailerlogger kan kopplas ihop med upp till sex temperatursensorer, vars larmgränser kan väljas oberoende av varandra. Det inbyggda batteriet säkerställer funktionen även när släpet inte är ansluten till ett släpfordon. TrailerLogger kan användas integrerad till Ecoweb Manager -systemet, eller skräddarsys för att passa till andra tillvärkarnas system.
Canverter – fordonspecifik programvara för omvandling av CAN-bus- data till SAE enligt J1939 standard
Canverter omvandlar CAN bussinformation till standardenlig SAE J1939 format. Det är lätt att få ut data om hastighet, varvtal och bränsleförbrukning från de moderna fordonen. Vid behov kan man även ta ut annan information, så som öppning av dörrar, belysning osv. Canverter stöder vår egen CAN PickUp sensor, som monteras på busslinjer utan att skada dem. Ingen lödning eller direktanslutning till fordonets egen buss behövs längre!
CAN BUS Trip Gate - garanterar exakt färddata
CAN BUS Trip Gate -pulsomvandlare omvandlar färddata från fordons databuss (CAN-buss) så att den passar till taxametern på ett säkert och enkelt sätt. CAN BUS TripGate ska inte anslutas till fordonets ABS- bromssensorer, så den påverkar inte bromsarna. Instrumentet passar till alla bilmärken och modeller.